Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die Beginnen met Bouwen of één van zijn partners met de Gebruiker aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten;
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten afneemt van Beginnen met Bouwen of één van zijn partners, al dan niet via de website; 
 4. Partner(-s): Eén of meer van de partijen die op de website van Beginnen met Bouwen vermeldt staan; 
 5. Diensten: de diensten van Beginnen met Bouwen, al dan niet via de website of één van zijn Partners aangeboden;  
 6. Website: www.beginnenmetbouwen.nl;
 7. Werkzaamheden: alle door Beginnen met Bouwen ten behoeve van een Gebruiker uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Beginnen met Bouwen zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Beginnen met Bouwen voortvloeiende werkzaamheden; 
 8. Het aanbod: het vrijblijvende aanbod, gedaan door Beginnen met Bouwen of één van zijn Partners aan de Vakman; 
 9. De overeenkomst: de overeenkomst tussen de Gebruiker en Beginnen met Bouwen tot dienstverlening c.q. het gebruik van de diensten van Beginnen met Bouwen of één van zijn Partners;
 10. Aanvullende voorwaarden: de voorwaarden die, naast deze algemene voorwaarden, aanvullend van toepassing zijn op een bepaalde dienst/een bepaald product van Beginnen met Bouwen of één van zijn Partners;
 11. Verwerkersovereenkomst: de artikelen 9 tot en met 17 van deze algemene voorwaarden; 
 12. Partijen: Beginnen met Bouwen en de Gebruiker gezamenlijk;
 13. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 14. Overmacht: elke van de wil van Beginnen met Bouwen onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen brand en andere storingen in het bedrijf van Beginnen met Bouwen of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Beginnen met Bouwen niet kan worden gevraagd.
 15. Beginnen met Bouwen: Handelsnaam van de besloten vennootschap TimeScratch B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60565330. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Beginnen met Bouwen en de Gebruiker, hoe ook genaamd, waarbij Beginnen met Bouwen of één van zijn partners, zich verbindt of zal verbinden om diensten te leveren ten behoeve van de Vakman, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden gelden expliciet voor alle diensten die op de website worden aangeboden maar ook voor het gebruik van de informatie die op de website wordt aangeboden. 
 2. Partners kunnen aanvullende (algemene) voorwaarden hanteren die op de betreffende diensten van toepassing zijn. Indien in deze algemene voorwaarden en in de aanvullende (algemene) voorwaarden van één van de partners bepalingen staan die in strijd met elkaar zijn, dan prevaleren de aanvullende (algemene) voorwaarden van de betreffende partner.
 3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
 4. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst voorwaarden onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze algemene voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.
 6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Gebruiker wordt door Beginnen met Bouwen en haar partners uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Beginnen met Bouwen gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Beginnen met Bouwen en de Gebruiker komt tot stand op het moment dat de Gebruiker zich aanmeldt voor één of meer van de diensten van Beginnen met Bouwen of één van zijn partners op de website, of doordat de Gebruiker akkoord geeft op een aanbod van Beginnen met Bouwen of één van zijn partners. 
 2. Na het tot stand komen van de overeenkomst stuurt Beginnen met Bouwen de Gebruiker een bevestiging. Indien van toepassing, stuurt de partner aanvullende informatie.  
 3. Offertes gedaan door Beginnen met Bouwen of één van zijn partners zijn steeds vrijblijvend. Beginnen met Bouwen is niet gebonden aan aanbiedingen die kennelijke (schrijf-)fouten of vergissingen bevatten. 
 4. Indien de opdracht mondeling is verstrekt of de bevestiging (nog) niet door Beginnen met Bouwen of één van zijn partners verzonden is, wordt, indien Beginnen met Bouwen op verzoek van de Gebruiker toch start met de uitvoering van de opdracht, de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de eventuele aanvullende (algemene) voorwaarden van de partner. 

Artikel 4 Overmacht

 1. Indien Beginnen met Bouwen door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Beginnen met Bouwen tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker is gehouden. 
 2. Een niet aan Beginnen met Bouwen toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn zal minimaal 30 dagen bedragen. 
 3. Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Beginnen met Bouwen, noch de Gebruiker de overeenkomst ontbinden. Deze redelijke termijn zal minimaal 30 dagen bedragen. De verplichting van Beginnen met Bouwen tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Beginnen met Bouwen jegens de Gebruiker tot enige schadevergoeding gehouden is. 

Artikel 5 Intellectuele eigendom

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Beginnen met Bouwen zijn vervat – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, en andere producten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de in het eerste lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beginnen met Bouwen aan derden ter hand te stellen. 
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de producten, diensten of documenten van Beginnen met Bouwen door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de overeengekomen dienstverlening via Beginnen met Bouwen. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

 1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden/levering van de diensten zal Beginnen met Bouwen alle redelijkerwijs van Beginnen met Bouwen te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Beginnen met Bouwen is niet aansprakelijke voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Beginnen met Bouwen kenbaar behoorde te zijn.
 2. Beginnen met Bouwen is niet aansprakelijk voor alle door de Gebruiker geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Beginnen met Bouwen dan wel door Beginnen met Bouwen ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld. 
 3. Beginnen met Bouwen is niet aansprakelijk voor enige schade enige welke voortvloeit uit en/of verband houdt met de door Beginnen met Bouwen via de Website verstrekte informatie. 
 4. Indien Beginnen met Bouwen, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerde bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Beginnen met Bouwen voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 1.000,- exclusief BTW.  
 5. De Gebruiker vrijwaart Beginnen met Bouwen tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Beginnen met Bouwen krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is. 
 6. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Beginnen met Bouwen berust bij de Vakman. De Gebruiker aanvaardt deze bewijslast. 
 7. Beginnen met Bouwen streeft ernaar de diensten te allen tijde toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. De Gebruiker verklaart Beginnen met Bouwen niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen; tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid.
 8. De website kan links bevatten naar andere websites. Beginnen met Bouwen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze website(s).

Artikel 7 Storingen

7.1 Beginnen met Bouwen zal een storing in de diensten zo spoedig mogelijk, nadat de storing door de Gebruiker is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden.

7.2 Beginnen met Bouwen zal de Gebruiker informeren betreffende eventuele storingen die direct gevolg hebben voor de dienstverlening van Beginnen met Bouwen aan de Vakman. 

 7.3 Eventuele onderhoudswerkzaamheden worden van tevoren niet aan de Gebruiker aangekondigd. 

Artikel 8 Helpdesk

8.1    De helpdesk verzorgt per e-mail, chat en telefoon ondersteunende service aan de Gebruiker.   
8.2    De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 (Persoons)gegevens welke door de Gebruiker aan Beginnen met Bouwen worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
9.2. De Gebruiker beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
9.3. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door Beginnen met Bouwen. 
9.4. Dat de artikelen 9 tot en met 17 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

Artikel 10. Doeleinden van verwerking

10.1. Beginnen met Bouwen verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de Gebruiker persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
10.2. Beginnen met Bouwen zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Gebruiker is vastgesteld. 

Artikel 11 Verplichtingen Beginnen met Bouwen

11.1. Ten aanzien van de in artikel 10 genoemde verwerkingen zal Beginnen met Bouwen zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
11.2. De verplichtingen van Beginnen met Bouwen die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Beginnen met Bouwen, in de ruimste zin van het woord.
11.3. Het is Beginnen met Bouwen toegestaan om andere verwerkers in te schakelen. De Gebruiker zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 12 Doorgifte van persoonsgegevens

12.1. Beginnen met Bouwen zal de persoonsgegevens niet verwerken buiten Nederland. 

Artikel 13 Beveiliging

13.1. Beginnen met Bouwen zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
13.2. Beginnen met Bouwen heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
– Beveiliging van computers en software met gebruikersnaam en wachtwoord;
– Beperkte fysieke toegang tot de computers/servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
– Secured communicatie met server (HTTPS/SSL).
13.3. Beginnen met Bouwen staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Beginnen met Bouwen zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
13.4. De Gebruiker stelt enkel persoonsgegevens aan Beginnen met Bouwen ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 14 Meldplicht

14.1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Beginnen met Bouwen de Gebruiker daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
14.2. Beginnen met Bouwen zal de Gebruiker waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

15.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Beginnen met Bouwen, zal Beginnen met Bouwen het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Zij zal de Gebruiker van het verzoek op de hoogte te stellen.
15.2. Beginnen met Bouwen mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan de Gebruiker. 

Artikel 16 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

16.1. Op alle persoonsgegevens die Beginnen met Bouwen van de Gebruiker ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Beginnen met Bouwen zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
16.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Gebruiker uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Artikel 17 Klachten

 1. Beginnen met Bouwen hanteert een klachtenregeling. Indien een Gebruiker een klacht heeft, dan kan deze ingediend worden conform de klachtenregeling zoals vermeld op de website. Beginnen met Bouwen zal binnen 14 dagen op de klacht reageren. 

Artikel 18 Wijzigingen

 1. Beginnen met Bouwen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepalingen treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Beginnen met Bouwen zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn. 
 2. De inhoud en werking van de website kan zonder aankondiging door Beginnen met Bouwen worden gewijzigd. 

Artikel 19 Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. 
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. 

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op alle met Beginnen met Bouwen gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien zich een geschil voordoet tussen partijen, dan is de Rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van dit geschil. 

© 2021, Beginnen met Bouwen