Disclaimer Beginnen met Bouwen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.beginnenmetbouwen.nl.

De website www.beginnenmetbouwen.nl is eigendom van:
Timescratch B.V.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en diensten te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden en deze disclaimer. 

Gebruik van de website

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Hoewel de zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en er daarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan er niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er wordt evenmin gegarandeerd dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website wordt dan ook uitdrukkelijk afgewezen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan programmeer- en typefouten. Dit geldt eveneens voor de informatie afkomstig van derden.

Auteursrecht en Intellectueel eigendomsrecht

Het recht op alle intellectuele eigendommen en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie wordt behouden. Dit recht bestaat onder meer uit foto’s, teksten en logo’s. Het is niet toegestaan deze informatie te downloaden of op enigerlei wijzen openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van Beginnen met Bouwen.  

Beschikbaarheid

Er wordt ten allen tijden het recht behouden om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan voorafgaand of achteraf een aankondiging te doen.

Aansprakelijkheid

De informatie en diensten worden zonder enige vorm van garantie op de website weergegeven. Het is daardoor niet mogelijk om rechten aan de informatie en diensten te ontlenen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.